Tuesday, April 19, 2016

York Peppermint Martini Ingredients:- 2 Oz Van Gogh Mojito Mint Vodka- 1 Oz Kahlua- 2 Oz Godiva White Chocolate

York Peppermint Martini Ingredients:- 2 Oz Van Gogh Mojito Mint Vodka- 1 Oz Kahlua- 2 Oz Godiva White Chocolate

No comments:

Post a Comment